Meaning of the Sanskrit Word: prakatana

  prakaṭana—manifestation.    Madhya 20.382, Antya 5.83
  prakaṭana—exhibited.    Madhya 11.229
  prakaṭana—manifesting    Antya 5.24
  aiśvarya prakaṭana—manifestation of godly opulence.    Antya 8.93
  kaila prakaṭana—demonstrated.    Madhya 14.89
  kare prakaṭana—he demonstrates.    Antya 5.23

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z