Meaning of the Sanskrit Word: prakanda

  prakāṇḍa—enormous    Adi 3.41
  prakāṇḍa—heavy    Adi 5.184
  prakāṇḍa—big    Madhya 8.18
  prakāṇḍa-śarīra—gigantic bodies    Madhya 5.136
  prakāṇḍa-śarīra—very large body    Madhya 17.107

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z