Meaning of the Sanskrit Word: panji

  pāṅji—application    Adi 13.29
  pāṅji—fluffing out (as of cotton)    Antya 14.10
  pañjī-ṭīkāte—in the commentary on grammar named Pañjī-ṭīkā    Adi 15.6

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z