Meaning of the Sanskrit Word: mastake

  mastake—on the head    Madhya 19.86, Antya 11.79, Antya 13.51
  mastake—on my head    Madhya 2.94
  mastake bandhila—I bound on my head    Antya 13.60
  mastake lagaya—smears over the head    Antya 12.106
  prabhu-mastake—on the head of Sri Caitanya Mahaprabhu    Madhya 15.28

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z