Compound Sanskrit Words Containing: lokavirah

  nara-lokavirah—the kings of human society    Bg 11.28

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z