Compound Sanskrit Words Containing: lokatam

  nara-lokatam—the habits of a human being    SB 9.14.17-18
  sa-lokatam—promotion to the same planet    SB 5.2.22
  tat-lokatam—achieved the same planet    SB 4.24.7

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z