Compound Sanskrit Words Containing: lilabhih

  arbha-lilabhih—by boyhood pastimes    SB 10.12.3
  idrk-sva-lilabhih—by this Damodara in His transcendental pastimes    Madhya 19.230

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z