Meaning of the Sanskrit Word: likhila

  likhila—wrote    Adi 17.69, Madhya 5.82, Madhya 19.32
  likhila—I have written    Madhya 18.56
  likhila—has noted    Antya 3.269
  likhila—he wrote.    Antya 1.35
  likhila—wrote    Antya 6.262
  bhattacarya likhila—Sarvabhauma Bhattacarya replied    Madhya 12.6
  na likhila—I could not write    Madhya 2.92

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z