Meaning of the Sanskrit Word: laksya

  laksya—the target    Madhya 21.129
  laksya—aim    Antya 7.146
  laksya kari—pointing out    Madhya 13.187
  laksya kari—for the sake of    Antya 2.66
  laksya kariya—aiming at    Madhya 22.56
  laksya-bhutan—becoming the targets    SB 5.26.24
  mora laksya—my targets    Madhya 24.238

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z