Meaning of the Sanskrit Word: kumudah

  kumudah—the mountain named Kumuda    SB 5.16.11
  jayah vijayah prabalah balah kumudah kumudaksah ca visvaksenah—as well as Jaya, Vijaya, Prabala, Bala, Kumada, Kumudaksa and Visvaksena    SB 8.21.16-17

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z