Meaning of the Sanskrit Word: ksobhita

  kṣobhita—agitated    SB 8.7.13
  kṣobhita haila—became agitated    Antya 9.87
  kṣobhita kari—making agitated    Madhya 20.272

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z