Meaning of the Sanskrit Word: ksara

  ksara—salt    SB 5.1.33
  ksara—the salt ocean    SB 7.4.17
  ksara-bindu—like a drop of alkali.    Antya 1.179
  ksara-kardamah—Ksarakardama    SB 5.26.7
  ksara-samudram—the ocean of salt water    SB 5.17.6
  ksara-udadhina—by the ocean of salt water    SB 5.20.2

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z