Meaning of the Sanskrit Word: gamah

  gamah—go in    Bg 2.3
  visvavasu-purah-gamah—headed by Visvavasu.    SB 3.20.39

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z