Meaning of the Sanskrit Word: dvayoh

  dvayoh—of the two    SB 1.12.21
  dvayoh—of both    SB 3.32.32
  dvayoh—of both of them.    SB 7.10.64
  dvayoh—for those two    SB 10.12.14
  dvayoh dvayoh—of each two.    Adi 1.72, Adi 1.72

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z