Meaning of the Sanskrit Word: dvaraih

  dvaraih—with entrances    SB 8.15.15
  manah-dvaraih—by the senses    SB 6.4.41
  prthak-dvaraih—in different ways    SB 3.32.33
  tamah-dvaraih—the gates of ignorance    Bg 16.22
  udumbara-dvaraih—with the two sides of the doors    SB 9.11.31-34

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z