Meaning of the Sanskrit Word: dvandvam

  dvandvam—fighting    SB 9.10.20
  aṅghri-dvandvam—pair of lotus feet    SB 3.15.44
  cintita-aṅghri-dvandvam—thinking of your two lotus feet    SB 8.7.33

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z