Compound Sanskrit Words Containing: divasera

  se divasera—of that day    Antya 10.98
  tṛtīya divasera—of the third day    Antya 3.247

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z