Meaning of the Sanskrit Word: bharatah

  bharatah—Lord Bharata    SB 9.10.35-38, SB 9.10.42-43, SB 9.11.13-14
  bharatah—Bharata    SB 5.4.9
  bharatah—Maharaja Bharata    SB 5.7.1
  bharatah—Vidura.    SB 3.20.8
  bharatah nama raja—a King named Maharaja Bharata    SB 5.12.14
  raja-rsih bharatah—the great, saintly King Bharata    SB 5.8.7

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z