Meaning of the Sanskrit Word: bhaksitavan

  bhaksitavan—have eaten    SB 10.8.34
  bhaksitavan—have eaten dirt    SB 10.8.35
  krsnah mrdam bhaksitavan—O Mother, Krsna has eaten earth (a complaint was lodged)    SB 10.8.32

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z