Meaning of the Sanskrit Word: avisa

  avisa—take to.    SB 6.15.26
  avisa-maya—without any sense of discrimination    SB 3.15.29

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z