Compound Sanskrit Words Containing: avasthitasya

  svarupa-avasthitasya—staying in the same form even to the time of dissolution    SB 3.11.2

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z