Meaning of the Sanskrit Word: avasthita

  avasthita—situated    SB 3.33.26
  jñāna-avasthita—situated in transcendence    Bg 4.23

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z