Meaning of the Sanskrit Word: avadhana

  avadhana—attention.    Madhya 6.97, Madhya 15.249, Antya 15.53
  avadhana—glancing over    Adi 5.65
  avadhana—any attention    Madhya 16.267
  amsera avadhana—manifestation of the part    Adi 5.81
  kara avadhana—You consider it    Madhya 12.33
  kare avadhana—glances    Madhya 20.272

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z