Meaning of the Sanskrit Word: asvadane

  asvadane—tasting.    Adi 4.43, Adi 4.267, Madhya 7.29, Madhya 23.99, Antya 1.76
  asvadane—tasting    Adi 4.254, Madhya 2.81
  asvadane—in tasting.    Madhya 19.181, Antya 20.4
  asvadane—taste.    Madhya 13.161
  apurva-asvadane—by an unprecedented taste.    Madhya 23.49
  karena asvadane—He tastes.    Antya 20.67-68

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z