Compound Sanskrit Words Containing: asambhavita

  asambhāvita-deha-abhimānaḥ—not identified with the body    SB 5.9.9-10

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z