Compound Sanskrit Words Containing: arsti

  arsti-senena—Arstisena, the chief personality of Kimpurusa-varsa    SB 5.19.2

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z