Compound Sanskrit Words Containing: apaye

  kalpa-apaye—at the devastation of the kalpa    SB 4.7.42
  nidra-apaye—at the end of sound sleep    SB 9.16.8
  pralaya-apaye—at the end of the inundation    SB 8.24.57

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z