Meaning of the Sanskrit Word: antahpura

  antaḥpura—inside.    Madhya 12.93
  antaḥpura—inside the rooms    Madhya 12.121
  antaḥpura-sthasya—remaining inside the house or palace    SB 7.6.29-30
  antaḥpura-vartinaḥ—the inhabitants of the palace    SB 6.14.49

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z