Meaning of the Sanskrit Word: amrtena

  amṛtena—as sweet as nectar    SB 3.21.22
  amṛtena—by the nectar    SB 5.25.7
  kṛpā-amṛtena—with the nectar of mercy    Madhya 19.119, Madhya 24.350

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z