Meaning of the Sanskrit Word: adhvara

  adhvara—sacrifice    SB 4.3.10, SB 4.7.27
  adhvara—transcendental    SB 3.13.28
  adhvara-adyaih—by performance of Vedic rituals    SB 3.9.13
  adhvara-atmakam—worshipable by performances of sacrifice    SB 3.13.35
  adhvara-atma—the supreme enjoyer of all sacrifices, the yajna-purusa    SB 5.15.12
  daksa-adhvara-druhah—who devastated the sacrifice of Daksa    SB 4.7.60
  kama-adhvara—sacrifices for sense gratification (like Daksa-yajna, the sacrifices performed by Daksa)    SB 8.7.32
  tat-adhvara—(produced from) his (Daksa’s) sacrifice    SB 4.5.1

a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z